Opis operacji

W obecnej perspektywie finansowej Hodowla Ryb „K2” Jacek Juchniewicz otrzymała wsparcie  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

 

1.    Modernizacja Hodowli Ryb K-2 poprzez zakup mobilnego środka transportu.

 

Przedsięwzięcie obejmuje zakup samochodu dostawczego zmniejszającego pracochłonność wykonywanych prac podczas transportu materiałów i ryb pomiędzy ośrodkami hodowlanymi prowadzonego gospodarstwa rybackiego („K1” i „K2”) oraz umożliwiając transport żywej lub śniętej ryby do odbiorców.

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

2.      Przebudowa ośrodka pstrągowego K-2 .

 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ośrodka Hodowla Ryb „K2” poprzez wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego ośrodka hodowlanego i budowę nowego ośrodka funkcjonującego w oparciu o nowoczesne metody chowu i hodowli ryb łososiowatych.

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”. W efekcie przebudowy wzrośnie moc produkcyjna hodowli ryb o 400 ton. Dodatkowo  powstaną 2 nowe miejsca pracy, a 4 miejsca pracy zostaną utrzymane.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

3.   Modernizacja Hodowli Pstrąga K-1.

 

Przedsięwzięcie obejmuje Modernizację Hodowli Ryb K-2 w ośrodku pstrągowym K-1 dotyczącą budowy budynku gospodarczo-garażowego oraz komory pod mikrosito, przebudowy II poziomu stawów betonowych w postaci budowy 3 zbiorników separujących, przebudowa oczyszczalni biologicznej laguny, wykonanie utwardzenie placów i ogrodzenia ośrodka pstrągowego.

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

4.      Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Kębłowie Nowowiejskim.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę elektrowni fotowoltaiczną typu on grid  w ośrodku Hodowli Ryb K-2 Jacek Juchniewicz o mocy 49,95 kWp.

Cel operacji stanowi "Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury".

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

5.      Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hodowli Ryb K-2.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę elektrowni fotowoltaiczną typu on grid  w ośrodku Hodowli Ryb K-2 Jacek Juchniewicz o mocy 49,95 kWp.

Cel operacji stanowi "Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury".

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

6.      Wyposażenie ośrodka hodowli ryb K-2.

 

Przedsięwzięcie obejmuje „ Wyposażenie ośrodka hodowli ryb K-2” polegającej na modernizacji ośrodka hodowli zwiększającej efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszeniu zużycia wody i chemikaliów w systemie recyrkulacji wód.

Cel operacji stanowi "Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury".

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

7.      Modernizacja Hodowli Ryb K-2.

 

Przedsięwzięcie obejmuje Modernizację Hodowli Ryb K-2 ośrodek pstrągowy K-1 obejmujące m.in.  prace remontowe w ośrodku hodowlanym wraz z zakupem wyposażenia. 

Cel operacji stanowi "Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora, w tym poprawa bezpieczeństwa i  warunków pracy, w szczególności MŚP".

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.